ایران فیس لیفت

ترمیم تزریق ژل

    آیا میدانید بعد از تزریق ژل ارزیابی مجدد ناحیه تزریق ۲ هفته بعد از تزریق او...

حساسیت به دیسپورت

  آیا میدانید که چنانچه به پروتئین شیر حساسیت داشته باشید ؛ تزریق دیسپورت ممکن ا...