ویتامین ث و ورزش؛چاره جلوگیری از گرفتگی عروق در افراد چاق