عامل قرمز شدن چشم در استخرها مشخص شد: وجود ادرار در آب