عمل زیبایی پلکها

 

آیا میدانید که در اعمال زیبایی پلکها ، بعد از عمل نیازی به پانسمان چشمها نیست و بیمار می تواند همان روز عمل جراحی استحمام نماید.

 

آیا میدانید که در اعمال زیبایی پلکها ، بعد از عمل نیازی به پانسمان چشمها نیست و بیمار می تواند همان روز عمل جراحی استحمام نماید.