عمل زیبایی مجدد بینی

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

عمل زیبایی ثانویه چنانچه برای انجام رفع مشکلات جزیی باقیمانده از عمل جراحی اولیه انجام شود در اینصورت عمل اصلاحی نامیده میشود ولی اگر عارضه بجا ماندهاز عمل جراحی اولیه بینی وسیع باشد در اینصورت عمل ترمیمی نامیده می شود.

بطور کلی اعمال جراحی ثانویه بویژه اشکال ترمیمی دشوار تر بوده و میزان خطا برای جراح تا 2-1 میلیمتر مجاز می باشد.

 

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

عمل زیبایی ثانویه چنانچه برای انجام رفع مشکلات جزیی باقیمانده از عمل جراحی اولیه انجام شود در اینصورت عمل اصلاحی نامیده میشود ولی اگر عارضه بجا ماندهاز عمل جراحی اولیه بینی وسیع باشد در اینصورت عمل ترمیمی نامیده می شود.

بطور کلی اعمال جراحی ثانویه بویژه اشکال ترمیمی دشوار تر بوده و میزان خطا برای جراح تا 2-1 میلیمتر مجاز می باشد.

بیماری که میخواهد عمل جراحی ثانویه انجام دهد بویژه ترمیمی باید انتظارات واقع بینانه داشته باشد و از نظر بدنی و روانی در سلامتی کامل باشد.

اعمال جراحی ثانویه عمدتا" به روش باز انجام می شود چون دقت جراح در عمل بیشتر می شود و نتیجه بیشتر قابل پیش بینی خواهد بود.

ایران فیس لیفت