تخلیه چربی دهانی

 

گاه شمار عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (باریک کردن صورت) به شما نشان میدهد که در روزهای بعد از عمل تقریباً در چه وضعیتی خواهید بود

عمل جراحی ذیل در ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ انجام شده است

بیمار قبل از شروع عمل جراحی تخلیه چربی دهانی

 

بیمار در خاتمه عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (تاریخ عمل ۱۳۹۳/۱۰/۱۶)

 

 

گاه شمار عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (باریک کردن صورت) به شما نشان میدهد که در روزهای بعد از عمل تقریباً در چه وضعیتی خواهید بود

عمل جراحی ذیل در ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ انجام شده است

بیمار قبل از شروع عمل جراحی تخلیه چربی دهانی

 

بیمار در خاتمه عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (تاریخ عمل ۱۳۹۳/۱۰/۱۶)

 

بیمار ۵ دقیقه بعد از خاتمه عمل جراحی تخلیه چربی دهانی

 

۴ روز بعد از عمل جراحی تخلیه چربی دهانی

 

۸ روز بعد از انجام عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (بوکال) همانطور که مشهود است پایین صورت نسبت به روزهای قبل در حال باریک شدن است

 

۱۵روز بعد از عمل جراحی تخلیه چربی دهانی. عکس فوق در مورخه ۹۳/۱۱/۱ گرفته شده است

 

یکماه بعد از عمل جراحی تخلیه چربی دهانی (عکس فوق در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ گرفته شده است)

عکس فوق ۳ ماه بعد از تخلیه چربی دهانی گرفته شده است

ایران فیس لیفت