برجستگی لب با نخ گورتکس

 

عمل جراحی قرار دادن رشته نخ گورتکس جهت برجستگی لب در 21 اسلاید

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 1

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 2

 

 

عمل جراحی قرار دادن رشته نخ گورتکس جهت برجستگی لب در 21 اسلاید

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 1

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 2

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 3

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 4

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 5

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 6

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 7

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 8

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 9

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید 10

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید11

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید12

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید13 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید14 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید15 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید16 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید17 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید18 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید19 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید20 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس – اسلاید21 

 

ایران فیس لیفت