باریک کردن صورت

در عمل جراحی تخلیه چربی دهانی که برای باریک کردن صورت انجام میشود برش داخل دهان آنقدر کوچک است که بسیاری از جراحان از جمله دکتر فرناد کرمی فر در اکثر موارد تمایلی به بخیه کردن محل برش ندارند. باز گذاشتن محل زخم تخلیه چربی دهانی این حسن را دارد که ترشحات و خون به بیرون تخلیه میشود و احتمال وقوع عوارض ناشی از تجمع ترشحات به حداقل میرسد.

 

ایران فیس لیفت

در عمل جراحی تخلیه چربی دهانی که برای باریک کردن صورت انجام میشود برش داخل دهان آنقدر کوچک است که بسیاری از جراحان از جمله دکتر فرناد کرمی فر در اکثر موارد تمایلی به بخیه کردن محل برش ندارند. باز گذاشتن محل زخم تخلیه چربی دهانی این حسن را دارد که ترشحات و خون به بیرون تخلیه میشود و احتمال وقوع عوارض ناشی از تجمع ترشحات به حداقل میرسد.

 

ایران فیس لیفت